Najbardziej niezmiennym i ważnym pytaniem życia jest: Co robisz dla innych?

Im bardziej zdolni będziemy do miłości i dawania siebie innym, tym bardziej sensowne będzie nasze życie...

Nasza misja

Misją Fundacji jest wyrównywanie szans społeczno-rozwojowo-edukacyjnych dzieci i młodzieży z ubogich i patologicznych rodzin, a także wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Naszą działalność rozpoczęliśmy od spontanicznych akcji charytatywnych. Widząc olbrzymie potrzeby i ofiarność wielu ludzi, postanowiliśmy połączyć potrzebujących z tymi, którzy te potrzeby chcą i mogą zaspokoić. Tak doszło do sformalizowania naszej działalności i powołania do życia Fundacji Różyczka.

Cele Fundacji

Celem Fundacji jest poprawa sytuacji życiowej, zdrowotnej i materialnej osób szczególnie tego potrzebujących, w tym: dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, rodziców samotnie wychowujących dzieci, dzieci chorych i niepełnosprawnych a także innych osób oraz rodzin wielodzietnych, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.

Podopieczni Fundacji

Nasza pomoc jest skierowana do dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej, których sytuacja finansowa uniemożliwia prawidłowy rozwój, rozwijanie zainteresowań, realizowanie ich pasji, oraz start w dorosłe życie. Naszym celem jest także pomagać rodzinom niepełnym, pokrzywdzonym przez los, głównie rodzicom samotnie wychowującym dzieci oraz ich dzieciom. Pomocą obejmujemy również osoby dorosłe, które z różnych przyczyn znalazły się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.