Statut

cele i zasady działania fundacji, struktura organizacyjna

STATUT FUNDACJI

z dnia 31 października 2013 roku

tekst jednolity

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1.

Fundacja pod nazwą „Fundacja Różyczka” działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (test jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 234 poz. 1536) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2.

Siedzibą Fundacji jest miasto Gliwice.

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§ 3.

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 4.

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Rozdział II. Cele i zasady działania fundacji

§ 5.

Celem Fundacji jest poprawa sytuacji życiowej, zdrowotnej, i materialnej osób szczególnie tego potrzebujących, w tym:

 1. prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej;
 2. prowadzenie świetlic środowiskowych;
 3. dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej;
 4. rodziców samotnie wychowujących dzieci;
 5. dzieci chorych i niepełnosprawnych;
 6. innych osób oraz rodzin wielodzietnych, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w tym ofiarom przemocy;
 7. ofiar klęsk żywiołowych;
 8. ograniczenie szkód społecznych spowodowanych bezdomnością osób opuszczających zakłady karne,
 9. prawidłową organizację wykonywania orzeczeń karnych w ramach określonych przez Kodeks Karny z 1998 roku,
 10. pomoc w przezwyciężaniu u osób skazanych problemów z adaptacją do życia na wolności,
 11. organizowanie środowisk lokalnych do realizacji i koordynacji działań postpenitencjarnych.

§ 6.

Celami Fundacji są również:

1. pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3. działalność charytatywnej;

4. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;

5. ochrona i promocja zdrowia;

6. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

7. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

8. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

9. wypoczynek dzieci i młodzieży;

10. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

11. turystyka i krajoznawstwo;

12. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

13. promocja i organizacja wolontariatu;

14. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

15. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

16. wpływanie na ograniczenie zjawiska recydywy;

17. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

18. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

19. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

20. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

21. porządek i bezpieczeństwo publiczne;

22. ratownictwo i ochrona ludności;

23. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

24. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

25. działalność na rzecz innych podmiotów, w tym w szczególności organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dn. 24/4/2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie określonym w pkt. 1-24 Statutu Fundacji z dnia 18.10.2013.

§ 7.

Fundacja realizuje swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej poprzez :

 

 1. organizacja, prowadzenie i nadzorowanie zajęć dla niepełnosprawnych i potrzebujących;
 2. wsparcie finansowe i pomoc rzeczową rodzinom, rodzicom samotnie wychowującym dzieci oraz innym osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej w tym ofiarom przemocy;
 3. organizowanie i udział w finansowaniu akcji dożywiania dzieci;
 4. organizowanie i udział w finansowaniu akcji mających promować ochronę zdrowia dzieci i młodzieży;
 5. finansowanie kosztów leczenia;
 6. pomoc w zakupie sprzętu medycznego i środków farmaceutycznych;
 7. dofinansowywanie schronisk dla samotnych rodziców, młodzieży, ośrodków kuratorskich i świetlic środowiskowych;
 8. zakup podręczników i pomocy naukowych dla dzieci z ubogich rodzin;
 9. organizowanie i finansowanie zajęć dodatkowych oraz pomocy w nauce;
 10. organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
 11. fundowanie stypendiów socjalnych i naukowych dla dzieci i młodzieży;
 12. organizowanie i udział w finansowaniu różnych form wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży;
 13. organizowanie i udział w finansowaniu akcji integracyjnych, mających na celu wspieranie trudnej młodzieży w zdobywaniu wykształcenia i osiągnięciu samodzielności;
 14. organizowanie i udział w finansowaniu akcji mających na celu wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy;
 15. organizowanie i finansowanie kursów i szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 16. organizowanie i udział w finansowaniu akcji społecznych w zakresie finansowego i psychicznego wspierania rodziców samotnie wychowujących dzieci, ofiar przemocy, ofiar katastrof i klęsk żywiołowych;
 17. organizowanie i finansowanie akcji mających na celu inicjowanie aktywności fizycznej u osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo;
 18. wspieranie osób uzdolnionych sportowo;
 19. edukacja poprzez sport;
 20. organizowanie i finansowanie akcji mających na celu promocję lokalnych i krajowych atrakcji turystycznych;
 21. organizowanie i udział w finansowaniu akcji integracyjnych, mających na celu wspieranie osób niepełnosprawnych;
 22. upowszechnianie wśród społeczeństwa instytucji wolontariatu, poprzez organizowanie szkoleń dla przyszłych wolontariuszy, zachęcanie młodzieży i dorosłych do czynnego uczestnictwa w akcjach organizowanych przez Fundację;
 23. organizacja i finansowanie akcji, warsztatów i szkoleń na rzecz walki z uzależnieniem i szeroko rozumianymi patologiami społecznymi, współpraca z ośrodkami leczenia uzależnień, organizacjami promującymi zdrowy styl życia;
 24. organizowanie, prowadzenie i wspieranie badań w zakresie związanym z celami Fundacji;
 25. organizowanie i prowadzenie szkoleń związanych z realizacją celów Fundacji;
 26. inne działania służące realizacji celów statutowych;
 27. tworzenie i prowadzenie placówek pomocowych mających na celu zarówno pomoc osobom opuszczającym zakłady karne, jak również szeroko pojęte dobro i bezpieczeństwo społeczne,
 28. wpływanie na ograniczenie zjawiska recydywy;
 29. sprawowanie dozoru nad osobami skazanym oraz sprawowanie dozoru nad osobami zwalnianymi z zakładów karnych;
 30. propagowanie problematyki o charakterze penitencjarnym i postpenitencjarnym;
 31. utrzymywanie współpracy z instytucjami rządowymi oraz pozarządowymi w celu realizacji wspólnych działań określonych statutem;
 32. inicjowanie i wspieranie badań naukowych mających na celu zapobieganie przestępczości i uaktywniania społecznej readaptacji osób skazanych;
 33. pozyskiwanie środków na rzecz projektów realizowanych przez Fundację;
 34. udzielanie pomocy osobom skazanym oraz ich rodzinom, szczególnie w zakresie pomocy: moralnej, materialnej, prawnej, poradnictwa.

§ 7a.

Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego sklasyfikowaną w PKD, jako:

88.10.Z. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

88.99.Z. pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej niesklasyfikowana

58.11.Z. wydawanie książek

58.13.Z. wydawanie gazet

58.14.Z. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

59.19.Z. pozostała działalność wydawnicza

59.20.Z. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

74.90.Z. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

79.12.Z. działalność organizatorów turystyki

85.51.Z pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.59.B. pozostałe pozaszkolne formy edukacji , gdzie indziej niesklasyfikowane

86.90.A. działalność fizjoterapeutyczna

90.01.Z. działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z. działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.03.Z. artystyczna i literacka działalność twórcza

90.04.Z. działalność obiektów kulturalnych

93.19.Z. pozostała działalność związana ze sportem

93.21.Z działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

85.60.Z. działalność wspomagająca edukację

93.29. Z. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

94.99.Z. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

§ 7b.

Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego sklasyfikowaną w PKD, jako:

88.10.Z. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

88.99.Z. pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej niesklasyfikowana

55.11.Z. wydawanie książek

58.13.Z. wydawanie gazet

58.14.Z. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

59.19.Z. pozostała działalność wydawnicza

59.20.Z. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

74.90.Z. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

79.12.Z. działalność organizatorów turystyki

85.51.Z pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.59.B. pozostałe pozaszkolne formy edukacji , gdzie indziej niesklasyfikowane

86.90.A. działalność fizjoterapeutyczna

90.01.Z. działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z. działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.03.Z. artystyczna i literacka działalność twórcza

90.04.Z. działalność obiektów kulturalnych

93.19.Z. pozostała działalność związana ze sportem

93.21.Z działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

85.60.Z. działalność wspomagająca edukację

93.29. Z. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

94.99.Z. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

§ 8.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych lub osób fizycznych, zbieżną z celami Fundacji.

§ 9.

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

 2. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego.

 3. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego oraz działalność gospodarcza wymagają rachunkowego wyodrębnienia w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

 4. Nie można prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

 5. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na działalność pożytku publicznego.

Rozdział III. Majątek fundacji

§10.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1.000,00 PLN przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.

§ 11.

Fundusz założycielski Fundacji stanowi trwałą podstawę bytu Fundacji i nie może być uszczuplony bez zgody Fundatora. Działalność Fundacji finansowana jest z jej przychodów.

Zarząd Fundacji lokuje majątek Fundacji na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych, udziałach spółek, jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, nieruchomościach, a także poprzez udzielanie oprocentowanych pożyczek. Przy lokacie majątku Fundacji winna być brana pod uwagę w pierwszym rzędzie ochrona przedmiotu inwestycji przed jej dochodowością.

Majątek Fundacji może być obciążony zobowiązaniami do wysokości nie przekraczającej 5% jego wartości, jednak tylko na cele związane z utrzymaniem składników majątku Fundacji lub podniesieniem ich dochodowości.

§ 12.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 13.

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w szczególności z:

krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów, subwencji, datków, dotacji osób prawnych

i fizycznych, wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat, kapitałowych,

papierów wartościowych oraz odsetek od udzielonych pożyczek, dochodów z majątku nieruchomego

i ruchomego oraz praw majątkowych, dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez

Fundację, inne dotacje ze źródeł zewnętrznych (ofiarność publiczna, w tym zbiórki), środki z odpisu 1%.

§ 14.

Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji, datków i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

W przypadku o którym mowa w pkt 2. Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§15.

Zabrania się:

a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej fundatorów, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi fundatorzy, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

b. przekazywania majątku na rzecz fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

c. wykorzystywania majątku na rzecz fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą fundatorzy organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV. Organy fundacji

§ 16.

Organami Fundacji są:

Zarząd Fundacji,

Rada Fundacji,

Rozdział V. Zarząd Fundacji

§ 17.

Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób, powoływanych na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

Członków Zarządu powołuje Fundator.

Fundator może zostać członkiem Zarządu.

Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci, bądź odwołania członka Zarządu. Fundator może odwołać Zarząd lub każdego z jego członków w każdym czasie.

§ 18.

Prezes kieruje pracami Zarządu.

Wyboru Prezesa Zarządu i Wiceprezesa dokonuje Fundator spośród powołanych przez siebie członków Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego, jedyny członek jest równocześnie Prezesem.

§ 19.

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

Do kompetencji Zarządu należy, w szczególności:

1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;

2. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;

3. opracowywanie na rok następny rocznych budżetów i planów działania oraz rocznych sprawozdań przewidujących i uwzględniających politykę inwestycyjną Fundacji i przychody uzyskiwane wskutek jej prowadzenia;

4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;

5. zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji;

6. powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji;

7. opracowywanie projektu regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji;

8. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji, datków i dotacji.

9. ustalanie zasad wynagradzania, wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji i osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych,

Budżety i plany, o których mowa w pkt.3 niniejszego paragrafu Zarząd opracowuje i przedstawia Radzie Fundacji do zatwierdzenia w terminie do dnia 30 listopada każdego poprzedniego roku.

Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji, w tym także za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych, zapewniające przewidywane przychody i trwałość majątku Fundacji.

§20.

W przypadku jednoosobowego Zarządu oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu.

W przypadku wieloosobowego Zarządu oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu lub Wiceprezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu.

Zarząd może udzielać pełnomocnictw do reprezentowania Fundacji.

 

§ 21.

Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Dla dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu niezbędne jest podjęcie przez Zarząd formalnej uchwały.

Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli jego członkowie zostaną prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. W przypadku równiej ilości głosów decydujący głos należy do Prezesa Zarządu.

§ 22.

Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy.

Wynagrodzenie członków Zarządu określa Fundator, przy czym nie może być ono wyższe niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu, w przypadku umów zawieranych

z członkiem Zarządu oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa pełnomocnik Fundacji.

Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.

§ 23.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatora, Rady Fundacji albo innego członka Zarządu.

Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą telefaxu, telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.

Rozdział VI. Rada Fundacji

§ 24.

Rada Fundacji składa się z trzech osób

Radę Fundacji powołuje Fundator. Rada Fundacji może zostać powołana w każdym czasie po uzyskaniu przez Fundację osobowości prawnej. Rada Fundacji jest odrębna od organu zarządzającego i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.

Członkowie Rady Fundacji powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Fundacji trwa 3 lata. Dopuszczalne jest powoływanie tych samych osób na następne kadencje Rady Fundacji.

Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba:

skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

pełniąca jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz członka Zarządu ani osoba pozostająca z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, lub podległości służbowej,

Fundator, przed powołaniem członków Rady Fundacji odbierze od kandydatów oświadczenia o spełnianiu przez te osoby wymogów do bycia członkami Rady, i po powołaniu członków Rady Fundacji, przekaże złożone przez nich oświadczenia Zarządowi Fundacji.

Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z dniem:

1) odwołania przez Fundatora, w szczególności w przypadku:

a) nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji;

b) naruszenia postanowień statutu Fundacji;

c) trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności;

d) zaistnienia innych okoliczności, które powoduję utratę zaufania do danego członka Rady Fundacji;

2) upływu kadencji;

3) śmierci jej członka;

4) złożenia przez niego rezygnacji;

5) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

 § 25.

Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 26.

Rada Fundacji jest organem opiniodawczym oraz sprawuje stałą kontrolę nad działalnością Fundacji.

Do kompetencji Rady Fundacji w szczególności należy:

rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych budżetów i planów działania, sprawozdań z ich realizacji oraz sprawozdań finansowych sporządzanych przez Fundację;

powoływanie pełnomocnika Fundacji;

ocena pracy Zarządu oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium;

zatwierdzanie opracowanego przez Zarząd regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji;

wyrażanie zgody na każdą czynność Zarządu mającą za przedmiot rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej kwotę 1.000.000,00 zł, za wyjątkiem czynności przewidzianych w budżecie i planach działania, o których mowa w pkt 1);

wyrażanie opinii we wszystkich uznanych przez nią za istotne sprawach w drodze uchwał podejmowanych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.

W celu realizacji swoich zadań kontrolnych Rada Fundacji w szczególności jest uprawniona do:

żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących Fundacji;

żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień;

uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§27.

Członkowie Rady Fundacji na jej pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie Przewodniczącego Rady.

Przewodniczący kieruje pracami Rady Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji.

§ 28.

Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy.

Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez jej przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu, Fundatora, lub co najmniej 1/3 członków Rady.

Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności członek Rady Fundacji wybrany przez obecnych na posiedzeniu pozostałych członków Rady Fundacji.

Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane pisemnie lub telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.

W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, Fundator lub inne zaproszone przez nią osoby.

 

§ 29.

Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch jej członków.

Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania pisemnego o ile żaden z jej członków nie zgłosi sprzeciwu co do takiej formy głosowania.

W razie przeprowadzenia głosowania pisemnego stosuje się odpowiednio ust. 1

VII. Działalność gospodarcza

§ 30.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów statutowych.

Działalność gospodarcza prowadzona przez Fundację jest wyłącznie działalnością dodatkową,

w stosunku do działalności pożytku publicznego.

§ 31.

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:

Reklama (PKD 73.1)

Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z);

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);

Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E);

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (PKD 87.20.Z);

Działalność paramedyczna (PKD 86.90.D);

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);

Technika (PKD 85.32.A);

Zasadnicze szkoły zawodowe (PKD85.32.B);

Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z);

Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z).

 

VIII. Zmiana Statutu

§ 32.

Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Fundator.

IX. Zmiana celu Fundacji

§ 33.

Fundator uprawniony jest do zmiany celu, dla którego Fundacja została powołana. Zmiana celu Fundacji następuje w drodze zmiany postanowień niniejszego Statutu i wymaga rejestracji przez właściwy sąd.

X. Połączenie Fundacji

§ 34.

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na warunkach określonych przez zainteresowane strony. Połączenie może nastąpić zarówno poprzez przejęcie, jak i poprzez zawiązanie nowej fundacji. W przypadku połączenia poprzez przejęcie Fundacja może być zarówno stroną przejmującą, jak i przejmowaną. Organem uprawnionym do określenia warunków połączenia oraz dokonania wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem połączenia z zastrzeżeniem § 34 jest Zarząd.

Połączenie, o którym mowa w ust. 1, nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby się zmienić cele Fundacji.

§ 35.

Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Fundator.

XI. Likwidacja Fundacji

§ 36.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana.

§ 37.

Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Fundator.

Likwidatorem Fundacji może być Zarząd albo osoba wskazana przez Fundatora.

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone z celami Fundacji określonymi w § 7 Statutu. Konkretne cele na jakie zostanie przeznaczony majątek zostaną wskazane przez Fundatora.

XII. Postanowienia końcowe

§ 38.

Fundacja składa organowi nadzoru, określonemu w § 4 Statutu, coroczne sprawozdania ze swej działalności w roku ubiegłym.

 

§ 39.

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.