O Fundacji

informacje o Fundacji Różyczka

O Fundacji

Fundacja „Różyczka” powstała w 2011 r. i została zarejestrowana w rejestrze fundacji prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta Gliwice, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000399191. Siedzibą fundacji jest miasto Gliwice, a terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej i otrzymała nr identyfikacji REGON: 242764218. Fundacji został nadany nr identyfikacji podatkowej NIP: 6312642295.

Misją Fundacji jest wyrównywanie szans społeczno-rozwojowo-edukacyjnych dzieci i młodzieży z ubogich i patologicznych rodzin, a także wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Naszą działalność rozpoczęliśmy od spontanicznych akcji charytatywnych. Widząc olbrzymie potrzeby i ofiarność wielu ludzi, postanowiliśmy połączyć potrzebujących z tymi, którzy te potrzeby chcą i mogą zaspokoić. Tak doszło do sformalizowania naszej działalności i powołania do życia Fundacji Różyczka.

Celem Fundacji jest poprawa sytuacji życiowej, zdrowotnej i materialnej osób szczególnie tego potrzebujących, w tym: dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, rodziców samotnie wychowujących dzieci, dzieci chorych i niepełnosprawnych a także innych osób oraz rodzin wielodzietnych, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.

Współpracownicy

Osoby zarządzające organizacją:

  • Dorota Soilam – Prezes Zarządu,
  • Katarzyna Szerszeń – Danielewicz – Wiceprezes Zarządu.

Naszymi wolontariuszami są:

  • psychologowie,
  • pedagodzy,
  • studenci i licealiści
  • i wiele innych osób angażujących się w nasze działania.

 

Zapraszamy wszystkich sympatyków na nasz facebookowy profil – http://www.facebook.com/pages/Fundacja-Różyczka/348663858500457