Asystent Osoby Niepełnosprawnej

     Jest nam niezmiernie miło poinformować, że 1 maja ruszył Program Asystent Osoby Niepełnosprawnej. Realizatorem zadania jest Fundacja Różyczka na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach. Program jest odpowiedzią na potrzeby niepełnosprawnych mieszkańców Gliwic, ich rodzin i opiekunów. Przez 7 dni w tygodniu osoby niepełnosprawne mogą korzystać z usług asystenta, który pomoże w dojeździe do lekarza albo załatwieniu spraw urzędowych. Usługi asystentów mają na celu wyrównanie szans i umożliwienie osobom niepełnosprawnym pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym. Asystenci pomagają w dojeździe w wybrane przez osobę niepełnosprawną miejsce, wspierają w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej i rehabilitacji oraz w załatwianiu spraw codziennych i urzędowych. Zadaniem asystentów jest także pomoc w korzystaniu z dóbr kultury, rekreacji i sportu (na przykład głośne czytanie w domu, wyjście na basen, do kina czy zwiedzanie wystawy w muzeum).

     Usługi asystenckie są dostępne przez 7 dni w tygodniu między godz. 7.00 a 22.00, poza świętami określonymi w przepisach o dniach wolnych od pracy. Usługi realizowane są na terenie Gliwic, w szczególnych przypadkach mogą być świadczone na terenie aglomeracji górnośląskiej (np. dojazd do rehabilitanta czy poradni zdrowia bądź teatru w sąsiedniej miejscowości).

     Jednorazowa pomoc asystencka nie powinna trwać dłużej niż 3 godziny, jednak w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie czasu usługi. Nie ma ograniczeń w ilości usług asystenckich świadczonych jednej osobie niepełnosprawnej decyduje kolejność zapisu. Usługi mogą być zamawiane telefonicznie pod numerem 514 071 711 (od poniedziałku do piątku między godz. 15.30 a 18.30) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres aon@fundacjarozyczka.pl, a także osobiście w biurze koordynatora projektu w siedzibie Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Jagiellońskiej 21 (w środy między godz. 16.00 a 18.00 oraz w piątki między godz. 16.00 a 18.00 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania).

     Uwaga! Z usług asystentów mogą korzystać osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, zamieszkałe w Gliwicach, pod warunkiem, że nie korzystają z pomocy w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Korzystanie z usług asystenckich jest odpłatne wynosi 3 zł. za 1 godzinę i 3 zł. za każdą kolejną rozpoczętą godzinę. Opłata pobierana jest przez asystenta.

     Osoby zainteresowanie usługami asystentów powinny kontaktować się bezpośrednio z Fundacją Różyczka. Serdecznie zapraszamy i w przypadku jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji!

Regulamin Programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej

wordpress-pdf-icon